πεντε-και-δεκα-ετηρικός

πεντε-και-δεκα-ετηρικός

πεντε-και-δεκα-ετηρικός, ή, όν, funfzehnjährig, Anon. in Wolf's Anal. 3 p. 195.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”