προς-απο-στερέω

προς-απο-στερέω

προς-απο-στερέω, noch dazu berauben, bes. um Geborgtes betrügen, c. gen., ὑβρίσϑην καὶ τῆς νίκης προαπεστερήϑην Dem. 21, 67, u. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”